شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
آن قدر به تو نزدیک بودم
شمس لنگرودی
شمس لنگرودی( گزیدهٔ اشعار )
78

آن قدر به تو نزدیک بودم

آن قدر به تو نزدیک بودم
که تو را ندیدم
در تاریکی خود، به تو لبخند می زنم
شکرانۀ روزهایی
که کنار تو
راه رفته ام