شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
آن قدر به تو نزدیک بودم
شمس لنگرودی
شمس لنگرودی( گزیدهٔ اشعار )
115

آن قدر به تو نزدیک بودم

آن قدر به تو نزدیک بودم
که تو را ندیدم
در تاریکی خود، به تو لبخند می زنم
شکرانۀ روزهایی
که کنار تو
راه رفته ام