شمارهٔ ۹۱

شمارهٔ ۹۱

چون من ز راه سلامت نمی رسم به سلامت
مقیم کوی ملامت شدم به خیر و سلامت