شمارهٔ ۶۷

شمارهٔ ۶۷

پادشه روح است و ملکش چون بدن
یا رب این جان و بدن جاوید باد