شمارهٔ ۶۵

شمارهٔ ۶۵

بی واسطه این علم گر آموخته ای
گنجی ز معانی خوش اندوخته ای