شمارهٔ ۵۴

شمارهٔ ۵۴

به نور طلعت تو یافتم جمال تو را
به آفتاب توان دید آفتاب کجاست