شمارهٔ ۴۳

شمارهٔ ۴۳

بگسسته کسی ز هر دو عالم بی شک
چون ابروی یار خویش پیوسته خوش است