شمارهٔ ۴۰

شمارهٔ ۴۰

بردیم ما نیاز به درگاه بی نیاز
بنواخت ساز ما به کرم لطف کارساز