شمارهٔ ۳۸

شمارهٔ ۳۸

بر سر کوی عاشقان بگذر
ور توانی ز خود روان بگذر