شمارهٔ ۳۶

شمارهٔ ۳۶

باش همچون صاحب قلب سلیم
ظاهراً تلوین و باطن مستقیم