شمارهٔ ۳۴

شمارهٔ ۳۴

آینه روشن است در همه حال
می نماید جمال او به کمال