شمارهٔ ۳۲

شمارهٔ ۳۲

آنها که نام خویش کریمی نهاده اند
چیزی که گفته اند همانا که داده اند