شمارهٔ ۳۰

شمارهٔ ۳۰

آن کسانی که اهل عرفانند
مبتلای بلای الوانند