شمارهٔ ۲۸

شمارهٔ ۲۸

آفتابی ز غیب پیدا شد
نور او در همه هویدا شد