شمارهٔ ۲۴۷

شمارهٔ ۲۴۷

نقطه ای که الف نقش بست
بر در محجوبهٔ احمد نشست