شمارهٔ ۲۴۵

شمارهٔ ۲۴۵

نعمت اللّه نعمتی دارد تمام
کاین چنین دیوانه ای دارد به دست