شمارهٔ ۲۴۳

شمارهٔ ۲۴۳

نشان زمرهٔ جنت چهار است
به قول بهترین هر دو عالم