شمارهٔ ۲۱

شمارهٔ ۲۱

این صورت خوب و معنی روحانی
محبوب منش ساخته اند تا دانی