شمارهٔ ۲۰۸

شمارهٔ ۲۰۸

گفتند گلابست بدیدیم گل آب است
هر چند گل آب است تو می گو که گلابست