شمارهٔ ۱۹۶

شمارهٔ ۱۹۶

گر بیابی از آن لبش حلوا
مشکلاتت همه شود حل وا