شمارهٔ ۱۸۴

شمارهٔ ۱۸۴

قطب عالم خلیفهٔ بر حق
حضرت سیّدم بگو صدّق