شمارهٔ ۱۸

شمارهٔ ۱۸

این خرقهٔ چار وصله بگذار
وان خلعت پادشاه بردار