شمارهٔ ۱۷۵

شمارهٔ ۱۷۵

عشق چوگان و عالمی گویم
سخن عاشقانه می گویم