شمارهٔ ۱۶۸

شمارهٔ ۱۶۸

ظل ید مطلق است این دست
خود دست که را دهد چنین دست