شمارهٔ ۱۶۶

شمارهٔ ۱۶۶

ظاهر و باطن صدف می خوان
سرّ درّ یتیم را می دان