شمارهٔ ۱۶

شمارهٔ ۱۶

او در دل و دل به هر طرف گرداند
نازک سخنی است عارفی گر داند