شمارهٔ ۱۵۵

شمارهٔ ۱۵۵

سیّد که بود نعمت اللّه به نامش
در آینه بنمود مراتب به تمامش