شمارهٔ ۱۲۳

شمارهٔ ۱۲۳

در مظاهر آنچنان پیدا نمود
در همه آئینه ای ما را نمود