شمارهٔ ۱۲۱

شمارهٔ ۱۲۱

در گلستان این چنین خوش رسته ای
وانگهی در بزم او گلدسته ای