شمارهٔ ۱۱۲

شمارهٔ ۱۱۲

در خرابات رند مستی دید
می خمخانه را به او بخشید