شمارهٔ ۱۰۷

شمارهٔ ۱۰۷

در آینهٔ تمام اشیا
بنموده جمال جمله اسما