شمارهٔ ۱۰۴

شمارهٔ ۱۰۴

خوش لب ماست یک زمان بنشین
وز لب من گل دو سر بر چین