دوبیتی شمارهٔ ۹۹

دوبیتی شمارهٔ ۹۹

هر که او با یزید یاری کرد
هر چه کرد او خلاف یاری کرد
هر که گوید یزید بود عزیز
شک ندارم به خویش خواری کرد