دوبیتی شمارهٔ ۹۴

دوبیتی شمارهٔ ۹۴

خشت عقل از قالبش بیرون فتاد
خانهٔ عاقل نگر تا چون فتاد
عقل مخمور آن دو لیلی گرفت
وان که لیلی بود با مجنون فتاد