دوبیتی شمارهٔ ۸۴

دوبیتی شمارهٔ ۸۴

همه نیکند و هیچ خود بد نیست
آنکه نیکو نباشد او خود نیست
جز یکی نیست در همه عالم
صد مگو ای عزیز من صد نیست