دوبیتی شمارهٔ ۶۶

دوبیتی شمارهٔ ۶۶

دل تو بارگاه اللّه است
خلوت خاص نعمت اللّه است
دل مرنجان و دل به دست آور
گر دلت زین حکایت آگاه است