دوبیتی شمارهٔ ۶۲

دوبیتی شمارهٔ ۶۲

از تجلی ذوق اگر داری خوش است
این چنین ذوق ار به دست آری خوش است
ذوق یاران از تجلّی خوش بود
حال سرمستان به میخواری خوش است