دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰

دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰

گر تو عارف شوی شوی بخشی
این چنین عارفی به ار بخشی
هرچه گیری به او ازو گیری
هر چه گیری از او به او بخشی