دوبیتی شمارهٔ ۲۶۰

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۰

جامع عالمی اگر دانی
نسخهٔ خویش را فرو خوانی
بی همه چون همه تویی همه را
از خودش می طلب که تو آنی