دوبیتی شمارهٔ ۲۴۹

دوبیتی شمارهٔ ۲۴۹

مظهر کامل است عبداللّه
بر همه شامل است عبداللّه
وصف او را کجا توانم کرد
سیّد کامل است عبداللّه