دوبیتی شمارهٔ ۲۴۷

دوبیتی شمارهٔ ۲۴۷

اگر درویش می جوئی منم درویش بیچاره
و گر دلریش می جوئی منم دلریش بیچاره
اگر تو آشنا جوئی منم خود آشنای تو
و گر بی خویش می جوئی منم بی خویش بیچاره