دوبیتی شمارهٔ ۲۳۴

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۴

تا تونشوی یگانهٔ او
هرگز نشود یگانه آن دو
باشی تو یگانهٔ دو عالم
آن دم که اثر نماند از تو