دوبیتی شمارهٔ ۲۲۷

دوبیتی شمارهٔ ۲۲۷

باده می نوش و جام را می بین
خلق را مظهر خدا می بین
نعمت اللّه را نکو بشناس
دیده بگشا و هر دو را می بین