دوبیتی شمارهٔ ۱۹۷

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۷

پیش از وجود آدم بودیم با تو همدم
در خلوت یگانه بنشسته هر دو با هم
اندر ظهور غیران گشتیم ور نه عینیم
بشنو ز نعمت اللّه قول خدای فافهم