دوبیتی شمارهٔ ۱۹۴

دوبیتی شمارهٔ ۱۹۴

رو به خاک راه او بنهاده ام
خاک آن راهم به راه افتاده ام
گر بگوید جان بده آرم روان
بنده فرمان منتظر استاده ام