دوبیتی شمارهٔ ۱۸۱

دوبیتی شمارهٔ ۱۸۱

عقل کل لوح قضا می خوانمش
اول مجموع عالم دانمش
صورت او آدم معنی بود
خازن گنج الهی خوانمش