دوبیتی شمارهٔ ۱۷۹

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۹

خوش صفایی یافتم از خدمتش
خوش نوایی دیده ام از نعمتش
بندگانه بندگیها کرده ام
پادشاهی یافتم از خدمتش