دوبیتی شمارهٔ ۱۷۳

دوبیتی شمارهٔ ۱۷۳

ما به غیر از یار اول کس نمی گیریم یار
اختیار اولین نیک است کردیم اختیار
سر یکی داریم و در یک سر نمی باشد دو تن
دل یکی داریم و در یک دل نمی باشد دو یار