دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲

آتش غیرتش برافروزد
غیر خود را به یک نفس سوزد
لیس فی الدار غیره دیار
این سخن را به ما بیاموزد