دوبیتی شمارهٔ ۱۵۷

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۷

هرکه او برخاک این درگه فتاد
روی خود بر جنت المأوا نهاد
گر در آمد از در ما عارفی
حق تعالی خوش دری بر وی گشاد