دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲

دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲

گوهر دُر یتیم از ما بجو
زان که عین ما از این دریا بود
کون جامع جملهٔ اسما بود
عین عین عین جد ما بود